Съобщения

14.05.2024
На основание чл. 114а, ал. 9, вр. чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ви уведомявам, че на 13.05.2024 г. Съветът на директорите на публичното дружество „Златен лев Холдинг“ АД взе решение за извършване на прихващане между дължимия от страна на дъщерното дружество „Новалис“ АД дивидент за отчетната 2023 г. в размер на 201 654,41 лв. и подлежащия на връщане от страна на дружеството майка „Златен лев Холдинг“ АД депозит, предоставен от „Новалис“ АД, в размер на 200 500,22 лв. до размера на по-малкото. Прихващането е извършено на 14.05.2024 г. Решението на Съвета на директорите на публичното дружество е на основание чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, като при обсъжданията и гласуването му не са участвали заинтересованите лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

02.05.2024
“ABC Финанс“ АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, ЕИК 200511872, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100040232, издадена от „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД за промяна на параметри на облигационния заем, Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100040232 , което ще се проведе на 21.05.2024 г., от 10.00 ч. местно време (07:00 ч. UTC- координирано универсално време), на адрес: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б.
Пълният текст на поканата може да прочетете ТУК.

26.04.2023
На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че с цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД, бе взето решение 393 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „Златен лев трейдинг“ ЕООД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 0,6 % годишно, за период от 1 месец. При изтичане на договорения срок начислената лихва се прибавя към авоара по сметката, при което автоматично се продължава действието на договора за нов срок от 1 месец и при същите условия.
Договорът е сключен на 26.04.2024 г. при горепосочените параметри, като в сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

28.12.2023
На основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, „Златен лев Холдинг” АД разкрива информация за получено уведомление по чл. 19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от лице, тясно свързано с лице с ръководни функции за сключена сделка с акции на Дружеството, както следва:
На 28.12.2023г. е получено уведомление от „ЗЛАТЕН ЛЕВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД в качеството му на лице, тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно: Тодор Димитров Тодоров – член на СД на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД и Управител на „Златен лев Трейдинг“ ЕООД. Уведомлението е за продажба на 89 490 бр. акции на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД при цена 4.40лв. за акция, с дата на сключване на сделката 22.12.2023г.

08.12.2023
На основание решение на Съветът на директорите на „Златен лев холдинг“ АД от 04.12.2023 г. бяха емитирани безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации със следните параметри на облигационния заем:
-дата на емитиране: 07.12.2023г.
-размер на облигационния заем: 30 000 000 (тридесет милиона) лева;
-срок – 8 години (96 месеца);
-лихва – плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + 1.00 %, но не по-малко от 3.25% и не повече от 5.25%;
-периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
-цел на облигационния заем – Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще бъдат използвани, както следва:
-За придобиване на миноритарни и мажоритарни дялови участия в публични и непублични компании;
-За преструктуриране на дяловите участия и задълженията на холдинга и дъщерните му дружества;
-За увеличение на финансовите активи на дружеството;
-За последващо управление и реализация на участията;
-За погасявание на задължения на дружеството, включително възникнали при емитиране на облигационния заем;

04.12.2023
С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД, бе взето решение 500 214 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „Златен лев трейдинг“ ЕООД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 0,6 % годишно, за период от 1 месец. При изтичане на договорения срок начислената лихва се прибавя към авоара по сметката, при което автоматично се продължава действието на договора за нов срок от 1 месец и при същите условия.
Договорът е сключен на 04.12.2023 г. при горепосочените параметри. В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7, т.3 от ЗППЦК, доколкото Тодор Тодоров е член на управителния орган на „Златен лев холдинг“ АД и Управител на дъщерното дружество.


01.12.2023
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от извънредно Общото събрание на акционерите, проведено на 27.11.2023г. „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява, че в ТР към Агенция по вписванията са вписани промени в обстоятелства по партидата на дружеството относно следното:
Дружеството има вписан изцяло нов Съвет на директорите в състав: Ивелина Красимирова Кирова, Тодор Димитров Тодоров и Александър Михайлов Иванов.
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД ще се представлява от Изп. директор Ивелина Красимирова Кирова.
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД има вписани промени в Устава.

27.11.2023   Общо събрание на акционерите
Проведе се общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
>> повече информация >>

02.11.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получено в дружеството уведомление за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, а именно: 
>> повече информация >>

31.10.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получено в дружеството уведомление за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, а именно: 
>> повече информация >>

 

30.10.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получени в дружеството уведомления за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, както следва:
>> повече информация >>

24.10.2023   Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД – София, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1111, ул. „Постоянство” № 67Б, регистрирано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница http:// zlatenlev.com, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 27 ноември 2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429-27112023, което ще се проведе в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2 …
>> повече информация >>

23.10.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получено в дружеството уведомление за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, а именно:
>> повече информация >>

28.09.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получени в дружеството уведомления за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, както следва:
>> повече информация >>

25.09.2023   Уведомление от „Златен лев Холдинг” АД
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получени в дружеството уведомления за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, както следва:
>> повече информация >>

11.07.2023   Решение за непотърсен дивидент за 2017 г.
“Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 11 юли 2023 г. реши, че считано от 1 август 2023 г. Дружеството ще преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2017 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 23 април 2018 г., на стойност 135 хил. лв. към 11 юли, поради изтекла давност. 

19.06.2023   Годишно общо събрание на акционерите
Проведе се годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
>> повече информация >>

16.05.2023   Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429-19062023, което ще се проведе на 19.06.2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2
>> повече информация >>

16.01.2023
„Златен лев Холдинг” АД оповестява, че с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 16.01.2023г. е приета актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

16.01.2023   Общо събрание на акционерите
Проведе се Общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
>> повече информация >>

12.12.2022   Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429-16012023 на 16 януари 2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ в гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, „Заседателна зала”
>> повече информация >>

11.07.2022   Вътрешна информация
„Златен лев Холдинг” АД оповестява, че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание на 11 юли 2022 г. реши, че считано от 11 август 2022 г. Дружеството ще преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2016 г., гласуван от общото събрание на акционерите от 10 май 2017 г., на стойност към настоящата дата 554 хил. лв., поради изтекла давност.

14.06.2022   Годишно Общо събрание на акционерите
Проведе се годишно Общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
>> повече информация >>

10.05.2022   Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429-14062022, което ще се проведе на 14.06.2022г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ в седалището на дружеството гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, “Заседателна зала”   >> повече информация >>

05.05.2022   Вътрешна информация
„Златен лев холдинг АД“ съобщава, че на 5 май 2022 г., дъщерното дружество “Янтра пропърти” ЕООД с ЕИК 201353076 е извършило продажба на основен дълготраен материален актив – поземлен имот с адрес гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Генерал Й. Гурко“ №29, със застроена площ от 67 кв.м ведно със застроената сграда на цена 434 194 лв.

02.11.2021 
Поради усложнената епидемична обстановка свързана с COVID-19,  временно “Златен лев Холдинг” АД няма да изплаща дивиденти на гише до 15 ноември 2021 г. Съжаляваме за причиненото неудобство!

14.06.2021   Годишно Общо събрание на акционерите
На редовното Общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 14.06.2021г., бе взето решение сумата в размер на 129 639.20лв да бъде заделена за разпределение на дивидент, като акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,02 лв за една акция притежавана към 28 юни 2021г.
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 19.07.2021г., както следва:
• За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:
Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД.
• За лица чийто акции са по лична подсметка:
– Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно
– Изплащането може да става и по банков път срещу заявление от титуляра, придружено от оригинално удостоверение за банкова сметка на същия изпратени на адреса на дружеството или сканирани до ел. поща на дружеството holding@zlatenlev.com
>> повече информация >>

11.05.2021   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ в седалището на дружеството гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, “Заседателна зала”   >> повече информация >>

19.10.2020   Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. „Златен лев Холдинг” АД оповестява, че на 19.10.2020 г., e сключил предварителен договор за продажбата на притежаваните от него 160209 (сто и шестдесет хиляди двеста и девет) бр. безналични, поименни акции, представляващи 93,14% от капитала на „Елпром Елин” АД на фирма „Елпром София” ЕООД при цена 0.50 лв. за акция. Цената ще бъде преведена в срок от 7 работни дни. Същият договор предвижда и цесията на задълженията на „Елпром Елин“ АД към „Златен лев холдинг“ АД в размер на 207924.82 лв към 30.09.2020 г., срещу заплащане на цена в размер на 54895.50 лв. Цесията ще се осъществи в 7 дневен срок след придобиването на акциите от купувача. 

28.08.2020 
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери, че на 02 и 03 септември 2020г. включително Дружеството няма да изплаща дивиденти на своите акционери.

05.06.2020   Решение за непотърсен дивидент за 2014 г.
„Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на Дружеството на свое заседание на 5 юни 2020 г. реши, че считано от 27 август 2020 г. Дружеството ще преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2014 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 27 май 2015 г. поради изтекла давност.

28.05.2020   Годишно общо събрание на акционерите
Проведе се годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
 >> повече информация >>

30.03.2020   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.05.2020г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2    >> повече информация >>

20.12.2019
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери, че на 23, 27, 30 и 31 декември 2019г включително, Дружеството няма да изплаща дивиденти на своите акционери.

31.07.2019
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери, че за дните от 19 август 2019г. до 23 август 2019г. включително,  Дружеството няма да изплаща дивиденти на своите акционери.

25.06.2019   Годишно Общо събрание на акционерите
Проведе се годишно Общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД
 >> повече информация >>

21.06.2019   Решение за непотърсен дивидент за 2013 г.
„Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание на 20 юни 2019 г. реши, че считано от 1 юли 2019 г. Дружеството ще преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2013 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 30 юни 2014 г., на стойност към 20 юни 250 хил. лв., поради изтекла давност.

12.06.2019   Продажба на основен дълготраен материален актив 
„Златен лев холдинг АД“ съобщава, че на 12 юни 2019 г., дъщерното дружество “Янтра пропърти” ЕООД ЕИК/ПИК 201353076 е извършило продажба на основен дълготраен материален актив сграда и идеални части от земя на цена 647 033 лв.

21.05.2019   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2019г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2    >> повече информация >>

25.04.2019   Намаление на капитала на дъщерното дружество “Янтра пропърти” ЕООД
Златен лев холдинг АД съобщава, че в Търговският регистър на 25.04.2019 г. е вписано намаление на капитала на дъщерното дружество “Янтра пропърти” ЕООД ЕИК/ПИК 201353076 от 3 000 000 (три милиона и шестдесет хиляди) лв., разпределен на 3 000 (три хиляди) дяла от по 1000 (хиляда) лв. всеки един на 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лв., разпределен на 2 200 (две хиляди и двеста) дяла от по 1000 (хиляда) лв. всеки един, чрез намаляване стойността на общия дял на едноличния собственик „Златен лев холдинг“ АД в капитала на “Янтра пропърти” ЕООД общо с 800 000 (осемстотин хиляди) лв. Целта на намаляването на капитала е покриване на натрупана загуба от предходни години в размер общо на 138 308.58 (сто тридесет и осем хиляди триста и осем и 0.58) лв. и освобождаване на свободни парични средства, от които дружеството няма непосредствена необходимост в размер на 661 691.42 (шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и един и 0.42) лв.

23.04.2018   Годишно общо събрание на акционерите
На годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г.

19.03.2018   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД , на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23 април 2018г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2    >> повече информация >>

28.07.2017   Решение за непотърсен дивидент за 2011 г.
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 28 юли 2017 г. реши, считано от 1 септември 2017 г., „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2011 г., гласуван от общото събрание на акционерите от 29 май 2012 г., на стойност към настоящата дата 503 хил. лв., поради изтекла давност.

10.05.2017   Годишно общо събрание на акционерите
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 10.05.2017 г. в София. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 2 139 046.80 лв. Размер на дивидента за една акция бруто – 0.33 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.3135 лв.

04.04.2017   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 май 2017г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2   >> повече информация >>

13.07.2016   Решение за непотърсен дивидент за 2010 г.
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 13 юли 2016 г. реши, считано от 1 август 2016 г. „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2010 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 1 юни 2011 г., на стойност към настоящата дата 588 хил. лв., поради изтекла давност.