Съобщения

23.04.2018   Годишно общо събрание на акционерите
На годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г.

19.03.2018   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД , на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23 април 2018г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2    >> повече информация >>

28.07.2017   Решение за непотърсен дивидент за 2011 г.
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 28 юли 2017 г. реши, считано от 1 септември 2017 г., „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2011 г., гласуван от общото събрание на акционерите от 29 май 2012 г., на стойност към настоящата дата 503 хил. лв., поради изтекла давност.

10.05.2017   Годишно общо събрание на акционерите
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 10.05.2017 г. в София. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 2 139 046.80 лв. Размер на дивидента за една акция бруто – 0.33 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.3135 лв.

04.04.2017   Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД – София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 май 2017г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2   >> повече информация >>

13.07.2016   Решение за непотърсен дивидент за 2010 г.
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 13 юли 2016 г. реши, считано от 1 август 2016 г. „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2010 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 1 юни 2011 г., на стойност към настоящата дата 588 хил. лв., поради изтекла давност.