894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31iso4217:BGN894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31iso4217:BGNxbrli:shares894500ANUO96HV65PT572023-12-31894500ANUO96HV65PT572022-12-31894500ANUO96HV65PT572021-12-31894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572023-01-012023-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572023-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572023-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember
ГРУПА ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗАЕДНО С ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
И ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
2023
2
Съдържание
Обща информация ........................................................................................................................... 3
Годишен доклад за дейността по чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК ............................................... 4
А. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводство .............................................................. 4
Б. Допълнителна информация по Приложение 2 към чл. 10, т. 1 от Наредба 2 ................. 14
В. Промени в цената и обема на изтъргуваните акции ......................................................... 21
Г. Допълнителна информация по Приложение 3 към чл. 10, т. 2 от Наредба 2 ................. 22
Д. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК ......................... 25
Е. Друга информация по преценка на дружеството .............................................................. 28
Отчет за Единния всеобхватния доход - консолидиран ............................................................. 29
Отчет за финансовото състояние - консолидиран ...................................................................... 30
Отчет за паричните потоци - консолидиран ................................................................................ 32
Отчет за промените в собствения капитал - консолидиран ....................................................... 33
Пояснения съм финансовия отчет
1. Корпоративна информация .................................................................................................. 34
2. База за изготвяне на консолидирания финансов отчет ..................................................... 34
3. Промени в счетоводната политика...................................................................................... 35
4. Счетоводна политика ........................................................................................................... 36
5. Допълнителна информация към статиите на консолидирания финансов отчет..............44
6. Други оповестявания.............................................................................................................54
Декларации от отговорните лица на емитента по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК ..................57
3
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2023 г. и завършващ на 31.12.2023 г.
Предходен период периодът започващ на 01.01.2022 г. и завършваща на 31.12.2022 г.
Годишният консолидиран финансов отчете съставен в български лева.
Точността на числата представени в отчета е хиляди лева.
Годишният финансов отчет е консолидиран на ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД.
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД - дружеството майка е публично дружество, регистрирано по реда на
чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК.
Седалище и адрес на управление на дружеството майка: град София, п.к. 1111, жк Гео Милев, ул.
Постоянство № 67 Б.
Адресът на управление съвпада с адреса на седалището на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД.
Брой персонал към края на годината: 20
Дата на изготвяне: 05.04.2024 г.
Годишният консолидиран финансов отчет e одобрен с решение Съвета на директорите.
Годишният консолидиран финансов отчет е подписан от името на
ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД от:
Изпълнителен директор:
Ивелина Кирова
Съставител:
Мая Влъчкова
Одитор: Илиана Порожанова № 0640
IVELINA
KRASIMIROVA
KIROVA
Digitally signed by IVELINA
KRASIMIROVA KIROVA
Date: 2024.04.18 11:55:09
+03'00'
MAYA
GEORGIEVA
VLACHKOVA
4
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК
на ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД за годината завършваща на 31.12.2023 г.
УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,
Съветът на директорите (СД) на Златен лев Холдинг АД изготви настоящия доклад за
дейността в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и изискванията
на Търговския закон, чл.100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК и Приложения 2 и 3 към чл. 11, т. 2 от
Наредба 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при
публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран
пазар. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена
информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата за 2022 г.
На консолидирана база ГРУПАТА отчита печалба в размер на 400 хил. лв. за 2023 година
след данъци.
А. КОМЕНТАР И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
ПО ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО
І. Основна информация за ГРУПАТА.
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, е учредено на 21.07.1999 година като
акционерно дружество чрез отделяне от ИД Златен лев“ АД. Акционерният капитал,
регистриран при създаването му е 1 296 391,80 лв., разпределен в 6 481 959 броя поименни
безналични акции с право на един глас, като всяка е с номинална стойност по 0,20 лв. (Двадесет
стотинки) Към датата на учредяването на ГРУПАТА са внесени 1 296 391,80 лв. На 08.08.2005
г. СГС – ФО вписва увеличение на капитала с 5 185 568 лв. и така към 08.08.2005 г. записаният
капитал е вече 6 481 960 лева, изцяло внесен.
Към края на 2023 г. “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД притежава контролни пакети акции
от дъщерни дружества при следната структура на тези инвестиции в ГРУПАТА:
СТРУКТУРА НА ГРУПА "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД" към 31.12.2023
Златен Лев Холдинг АД
130 037 429
Новалис АД
Златен Лев
Трейдинг
ЕООД
Янтра
пропърти
ЕООД
Златен лев
Солар ЕООД
ЕИК
112 004 064
130 333 271
201 353 076
200 067 549
Рег. капитал
1 082 000
2 060 400
2 200 000
5 000
5
Инвестиция
номинал
1 061 339
2 060 400
2 200 000
5 000
Инвестиция
стойност
1 156 535.93
2 060 400.00
2 149 928.00
5 000.00
Инвестиция %
участие
98.09%
100.00%
100.00%
100.00%
Новалис АД, гр. Пазарджик
1 157 хил. лв.
Златен лев Солар ЕООД, гр. Пазарджик
5 хил. лв.
Златен лев Трейдинг ЕООД, гр. София
2 060 хил. лв.
Янтра Пропърти ЕООД, гр. В. Търново
2 150 хил. лв.
Общо
5 372 хил. лв.
II. Описание на дейността и резултати за периода.
През 2023г. Групата Златен Лев Холдинг се е придържала към основните цели на своето
създаване, а имено да осигурява: нарастване стойността на инвестицията за своите акционери,
висока текуща доходност за тях чрез активна дивидентна политика, прозрачност в управлението
на дружествата от Групата, а също и защита на акционерните права и равнопоставено третиране
на всеки акционер. За постигане на тези основни цели е насочена цялата оперативна дейност на
Групата, намираща израз в инвестиционната й политика. Управляващите изграждат
инвестиционен портфейл от такива финансови активи, които да отговарят на следните
критерии:
- осигуряват висок доход;
- имат бърза ликвидност:
- има възможност за тяхната текуща или периодична оценка;
Резултатите от дейността на Групата през 2023г., са представени като Приложение към
консолидирания финансов отчет за годината и представят вярно и честно развитието на
дейността й.
Дружеството-майка Златен Лев Холдинг АД е вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията с ЕИК 130037429 със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Постоянство“ № 67Б.
Дружеството-майка е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН).
Златен Лев Холдинг АД е холдингово дружество по смисъла на чл.277 от Търговския
закон (ТЗ) с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации,
придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти
на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството
участва, дружеството може да извършва всякаква друга търговска дейност, освен забранените
от закона.
Акциите на Дружеството-майка са допуснати до търговия на регулиран пазар – Българска
Фондова Борса АД с борсов код 3Z4 / LEV.
Акционерно дружество Новалис е с основна дейност отдаване под наем на собствения на
дружеството недвижим имот.
6
Златен лев Солар ЕООД е с предмет на дейност производство и търговия с електрическа
енергия до 5 МW. Дружеството е изградило соларна инсталация от фотоволтаични модули и
произвежда ел. енергия от слънчевата светлина. Годишния обем
на произведената ел. енергия през 2023 година е 152 МW.
Основен и единствен клиент е „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД , с който сме в
дългосрочни договорни взаимоотношения.
Златен лев Трейдинг е с основна дейност ,свързана с управление на собствени недвижими
имоти, посредническа и консултантска дейност. Основна част от приходитe за 2023 г. са от
приходи от операции с финнансови активи, което включва приходи от продажба на акциите в
дружеството майка.
Янтра пропърти ЕООД е с предмет на дейност управление на недвижими имоти
включително отдаването им под наем, покупка и продажба на недвижими имоти.
На основание Решение на СД на ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД-Дружеството-майка от
04.12,2023 г. бяха емитирани безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени,
неконвертируеми, обикновени облигации със следните параметри на облигационния заем:
Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, обезпечени, свободно
прехвърляеми, лихвоносни, неконвертируеми;
Дата на емитиране: 07.12.2023 г.
Размер на облигационния заем: 30 000 000 (тридесет милиона) лева
ISIN код на емисията: BG2100040232;
Размер на облигационната емисия: 30 000 000 (тридесет милиона) лева;
Брой на облигациите: 30 000 (тридесет хиляди) броя;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (девет) години (96 месеца), считано от датата
на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;
Дата, от която тече срока до падежа: 07.12.2023 г.;
Цел на облигационния заем: Средствата, набрани от първичното частно
предлагане ще бъдат използвани за: придобиване на миноритарни и мажоритарни дялови
участия в публични и непублични компании; увеличение на финансовите активи на
Дружеството; преструктуриране на дяловите участия и задълженията на холдинга и дъщерните
му дружества; за погасяване на задължения на Дружеството, включително възникнала при
емитиране на облигационния заем.
Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ годишен лихвен процент
равен на сумата от 6M EURIBOR + надбавка 1.0%, но не по-малко от 3.25% годишна лихва и
не повече от 5.25% годишна лихва, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към
Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).;
Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
Дати на падежите на лихвени плащания: 07.06.2024 г.; 07.12.2024 г.; 07.06.2025 г.;
07.12.2025 г.; 07.06.2026 г.; 07.12.2026 г.; 07.06.2027 г.; 07.12.2027 г.; 07.06.2028 г.; 07.12.2028
г.; 07.06.2029 г.; 07.12.2029 г.; 07.06.2030 г.; 07.12.2030 г.; 07.06.2031 г.; 07.12.2031 г..
Дати на падежите на главнични плащания: 07.06.2027 г.; 07.12.2027 г.; 07.06.2028 г.;
07.12.2028 г.; 07.06.2029 г.; 07.12.2029 г.; 07.06.2030 г.; 07.12.2030 г.; 07.06.2031 г.; 07.12.2031
г..
Начин на извършване на лихвеното плащане:
Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на
сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при
изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай че датата на лихвеното плащане съвпада
с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвеното
плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната
стойност на притежаваните облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни
7
периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и
главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в евро или в лева по фиксинг
на БНБ за деня. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите,
вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 1 (един) работен
ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата
на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията.
Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се
извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор, според който „Златен
Лев Холдинг“ АД превежда нетната сума за разпределяне по сметки на ЦД.
За обезпечаване на вземането на облигационерите по главницата на облигационния заем с
обща номинална стойност в размер на 30 000 000 лева, включително в случаите на удължаване
срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви
по облигационния заем „Златен Лев Холдинг” АД е сключило застраховка при ЗАД „Армеец“
в полза на „АВС Финанс“ АД в качеството й на Довереник на облигационерите, с действие на
полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем. Дружеството поддържа
договор за застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от
неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.
Застраховката „Финансов риск” покрива риска от неплащане на всички лихвени и
главнични плащания по емисията. Застрахователят покрива неизпълнение на облигационно
задължение от емитента към който и да е конкретно определен облигационер, относно
неизплащане на същия дължима купонна лихва и/или главница, относими към притежавани
облигации от емитираната облигационна емисия.
През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен
договор и застраховката е валидна.
ІII . Финансово състояние и основни рискове.
Основни параметри на Годишния финансов отчет за 2023 г.
Отчети за доходите на дружествата за 2023 г.
Златен Лев
Холдинг
АД
Новалис
АД
Златен Лев
Трейдинг
ЕООД
Янтра
Пропърти
ЕООД
Златен лев
солар
ЕООД
Общо
Приходи от дейността
135
857
165
41
106
1 304
Разходи за обичайна дейност
(413)
(727)
(145)
(100)
(67)
(1 452)
Резултат от дейността
(278)
130
17
(59)
39
(148)
Финансови приходи
331
-
-
-
-
331
Финансови разходи
(118)
(5)
(1)
(1)
-
(125)
Нетен резултат от преоценка на
финансови активи/пасиви
18
(1)
-
-
-
17
Приходи от финансиране
-
4
-
-
5
9
Нетен резултат от продажба на
инвестиции
-
-
-
-
-
-
Нетен финансов резултат от
операции с финансови активи
-
-
366
-
-
366
Резултат преди данъци
(47)
128
385
(60)
44
450
Текущ корпоративен данък
(15)
(34)
(3)
(52)
8
Златен Лев
Холдинг
АД
Новалис
АД
Златен Лев
Трейдинг
ЕООД
Янтра
Пропърти
ЕООД
Златен лев
солар
ЕООД
Общо
Отсрочен данък
-
2
-
-
-
2
Общ разход за данък
-
(13)
(34)
-
(3)
(50)
Нетна печалба/загуба за годината
(47)
115
351
(60)
41
400
В т.ч. малцинствено участие
2
2
Разходи на групата
През отчетната 2023 г. в групата са извършени разходи от основна дейност в размер на
1 452 хил. лв., а за 2022 г. общо разходи за основна дейност са извършени в размер на 1 741 хил.
лв.
Финансовите разходи за 2023 г. са 125 хил. лв., за 2022 г. – 5 хил. лв.
Оперативните разходи на групата се намалиха с 289 хил. лв. до 1 452 хил. лв. спрямо
1 741 хил. лв. за предходния период.
Приходи на групата
Нетните приходи от продажби са 1 304 хил. лв. за 2023 г., при 1 973 хил. лв. за 2022 г.
Активи на групата
Нетекущите материални и нематериални активи заемат съществен дял от всички
активи на групата, като стойността им е 2 608 хил. лева за 2023 г. а за 2022 г. са оценени на
стойност 2 670 хил. лв.
31.12.2023
31.12.2022
BGN’000
BGN’000
Нетекущи активи
Имоти, съоръжения, оборудване
2 608
2 670
Нематериални активи
-
-
2 608
2 670
Материалните запаси през 2023 г. са в размер на 1 хил. лв., в края на 2022 г. са 2 хил. лв.
Текущите вземания са в размер 17 276 хил. лв., заемащи 41,25 % от активите. През 2022
г. са 89 хил. лв. и са заемали дял от 1,14 % от всички активи.
Парични средства в размер на 860 хил. лв. в края на 2023 г., докато в края на 2022 г. са
били 2 811 хил. лв.
Пасиви на групата
9
Собственият капитал на групата към 31.12.2023 г. е в размер на 7 670 хил. лв., при 7 376
хил. лв. за 2022 г.
Пасивите са разпределени както следва:
Основен капитал – 6 482 хил. лв. за 2023 г. и 6 393 хил. лв. за 2022 г.;
Натрупана печалба – 767 хил. лв. за 2023 г. и 446 хил. лв. за 2022 г.
Нетекущите пасиви са 30 115 хил. лв. за 2023 г. 124 хил. лв. за 2022 г.
Текущите пасиви 4 100 хил. лв. за 2023 г. 298 хил. лв. за 2022 г.
Във връзка с така изложените параметри на годишния финансов отчет основните
параметри на показателите за финансов анализ на дейността имат следните стойности
:
Ликвидност
Показател
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023
Коефициент на обща
ликвидност
3.0
0.51
1.67
1.53
1.37
1.69
3.19
3.06
9,75 8,89
За 2023 г. ликвидността се запазва на добро ниво. Това се дължи най-вече на относително
ниското равнище на текущите задължения.
Капиталови ресурси
Коефициентът на финансова задлъжнялост на групата се движи от 0.06 до 0.35 през
периода 2012-2022 г. През 2023 г. стойността на коефициента на финансова задлъжнялост е
4.46.
Показател
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023
Коефициент на финансова
задлъжнялост
0.22
0.35
0.15
0.29
0.24
0.32
0.34
0.35
0.14
0.15
0.06 4.46
Резултати от дейността
През 2023 г. финансовият резултат е печалба в размер на 400 хил. лв., в края на 2022 г.
резултатът е печалба в размер на 625 хил. лв.
ІV. Отговорност на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет
за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние
на ГРУПАТА към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни
политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2023 г. и е направило
разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни
стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.
10
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството носи отговорност за прилагането на изискванията на Регламента на ЕЕЕФ
при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в iXBRL
.
V. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.
В периода от 31.12.2023 г. до датата на одобрение на отчета не са настъпили съществени
събития, които изискват специални оповестявания.
VI. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.
ГРУПАТА ще продължи да управлява по най-добър начин активите си. Стремежът е да се
оптимизира дейността на дъщерните предприятия, като ги преструктурира, където е
необходимо с цел избягване на загубите и излизане на печалба.
През 2024 г се очаква ръководството на Златен лев Холдинг АД насочи усилия в следните
основни направления:
Ефективно управление на свободните парични ресурси;
Оздравяване на съществуващите бизнес структури в портфейла на холдинга;
Търсене на стратегически партньорства, включително продажба на част или цяло
предприятие;
Подобряване на контрола и управление на съществуващите дъщерни дружества;
Контрол на залегналите параметри при изпълнение на бизнес плановете на
дъщерните дружества;
Оптимизиране използването на активите в дружествата, за извличане на оптимална
доходност за акционерите;
Закриването или преструктуриране на губещи и неперспективни дейности и
продукти след анализ на ситуацията;
Ръководството преценява, че продължаващата война между Русия и Украйна не е оказала
влияние върху дейността на дружеството през 2023 г. и не се очаква да има съществен ефект и
за 2024 г.
Оценката на ръководството по отношение на принципа предположение за действащо
предприятие е, че не са налице индикации за нарушаване на този принцип, като е взета
предвид цялата налична информация след датата на изготвяне на отчета.
VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.
Научноизследователската и развойната дейност не са в сферата на присъщите дейности
на ГРУПАТА. Не е осъществявана научноизследователска и развойна дейност през отчетния
период.
VIII. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон
11
1. До 05.04.2024 г. в „Златен лев Холдинг” АД, гр. София, не е извършвано придобиване
на собствени акции на дружеството. Това придобиване не е извършвано и през отчетната 2023
г.
2. През 2023 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите от 6 членове. След
вписване на промяна по партида на Дружеството в Търговски регистър към Агенция по
вписванията, към 31.12.2023 г. те са 3-ма членове.
На 27 ноември 2023 г. проведеното извънредното ОСА освобождава от длъжност
досегашните членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг” АД в състав: Петър
Симеонов Александров, Свилен Борисов Първулов, Владимир Иванов Москов, Бисер Борисов
Първулов, Никола Алексов Зикатанов и Христо Михов Памукчиев.
Извънредното ОСА избира нови членове на Съвета директорите на „Златен лев
Холдинг” АД в състав: Ивелина Красимирова Кирова, Тодор Димитров Тодоров и Александър
Михайлов Иванов, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в ТР
към Агенция по вписванията или считано от 01.12.2023г.
Общата сума на възнагражденията на всички членове на Съвета на директорите за 2023
г. е 259 хил. лв.
3. Към 31.12.2023г. в Дружеството постъпиха уведомления и от членовете на Съвета но
директорите, че в резултат от извършени прехвърляния, те не притежават акции на Златен лев
холдинг АД. Няма издадени права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции
или облигации на дружеството.
5. Членовете на СД до 01.12.2023 г участват в следните дружества както следва:
Владимир Иванов Москов –председател на СД
Председател на СД на “Мост”АД;
Управител на “Старо лозе” ООД;
Ограничено отговорен съдружник в „Старо лозе”ООД;
Управител на “БГ Агропроект” ЕООД;
"Актив мениджмънт" ООД - ограничено отговорен съдружник;
Ремел АД- член на Съвет на директори
Бисер Борисов Първулов – зам. председател на СД
Председател на СД на “Новалис” АД, Пазарджик;
Изпълнителен директор на “Българска консултантска група” АД, София;
Ограничено отговорен съдружник в “Агровитал” ООД
Eдноличен собственик на капитала и управител на “Ералфия“ ЕООД.
Ограничено отговорен съдружник в "Булфин консулт" ООД
Управител на "Жултовска" ЕООД
Христо Михов Памукчиев – член на СД
Председател на Съвета на директорите на “Българска Консултантска Група”АД;
Никола Алексов Зикатанов – член на СД
Представител за България на групата частни инвестиционни фондове Ню Сенчъри
Холдингс, базирани в Ню Йорк, САЩ. Ръководи и организира дейността им в
страната вкл. чрез директни инвестиции в промишлеността, развитие на недвижими
имоти и др. Управител на търговското представителство „НСХ Адвайзърс“ Инк. и
12
дъщерни фирми на фондовете „Ню Сенчъри Холдингс – Прогрес Файнанс България
EООД, „Броудхърст България“ ЕООД, „Гама Пропърти“ ЕООД, „СМА Индустриал“
ЕООД, „Забела Хилс“ ЕООД, „Дунав Агропрогрес“ ЕООД, „Балкан Агроинвест“
ЕООД, „Булгар Агро“ ЕООД, „Съни Хилс пропъртис“ ЕООД, и др.
Съдружник с различен дял във фирми от строителния сектор, селскостопанско
производство, търговия и др. –“, „Астрал“ ООД, „Унипласт“ ООД, „Агропрогрес“
ООД, „Агровенчърс“ ООД, „Агропрогрес Трейдинг“ ООД, „Вила Мелник“ ООД,
„Винарска изба Вила Мелник“ ООД, като представлява следните фирми: СД
“Агенция Прима”; „Агропрогрес“ ООД, „Винарска изба Вила Мелник“ ООД.
Свилен Борисов Първулов – член на СД и изпълнителен директор
Управител на „Шести септември пропъртис“ ЕООД;
Ограничено отговорен съдружник в „Агровитал“ ООД.
Петър Симеонов Александров – член на СД и изпълнителен директор
Управител на „Златен Лев Трейдинг” ЕООД.
Управител на „Златен Лев Солар” ЕООД.
Ограничено отговорен съдружник в „Старо лозе” ООД ;
Ограничено отговорен съдружник в "Актив мениджмънт" ООД;
„Ремел” АД – представляващ.
6. Новоизбраните членове на СД след 01.12.2023 г. и към 31.12.2023 г. участват в
следните дружества.
Ивелина Красимирова Кирова
Член на СД и представляващ „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121779787
Член на СД и представляващ „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК
121712048
Член на СД на „Новалис“ АД, ЕИК 112004064.
Тодор Димитров Тодоров
Член на СД на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121779787
Член на СД на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 121712048
Член на СД на „Новалис“ АД, ЕИК 112004064
Член на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 204909069
Член на СД на „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК 831522132
Управител на „Златен лев Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 130333271
Прокурист на УД „Златен лев капитал“ АД, ЕИК 130401167.
На 21.12.2024 г. са придобити чрез покупка от пет физически лица 13 518 дяла от капитала
на „Агровитал“ ООД, след което „Златен лев холдинг“ АД притежава 100% от капитала му. Към
31.12.2023 г. обаче все още няма вписване на сделката в Търговския регистър и заплатената
цена на дяловете в размер на 500 хил. 35лв е отразена като вземане.
ГРУПАТА не смята да променя стопанската политика през 2023 г. Промени в персонала
като позиции и брой не се предвиждат.
Към момента няма информация за предстоящи сделки от съществено значение.
13
ІX. ГРУПАТА няма регистрирани клонове.
Х. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти
за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК
През 2023 г. Златен лев Холдинг АД прилага приетата през 2005 г. Програмата за
прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, и спазва
приетите Процедури.
Основните цели на програмата са следните: защита на основните права на акционерите,
равнопоставено третиране на инвеститорите в Златен лев Холдинг АД, създаване на механизъм,
осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с
ГРУПАТА, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и
управлението на ГРУПАТА, и ефикасен контрол върху управлението.
В дейността си през 2023 г., Съветът на директорите на Златен лев Холдинг АД, се
придържат стриктно към принципите и постановките, залегнали в програмата. ГРУПАТА
представи в срок и пълен обем, чрез ЕКСТРИ всички отчети, изисквани от Закона за публично
предлагане на ценните книжа и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в случаите, когато
нормативната уредба го изисква. Своевременно беше разкривана вътрешна информация за
ГРУПАТА. През 2023 г. пълната информация за Златен лев Холдинг АД се публикува и
актуализира и на интернет адрес
www.zlatenlev.com
Програмата дава възможност за ефективно прилагане на залегналите в нея постановки и
осигурява механизъм за постигане на основните й цели. СД на Златен лев Холдинг АД следи
стриктно промените в законодателството във връзка с приемането на страната в Европейския
съюз и предвижда възможности за корекции в програмата, с цел улесняване на евентуални
чуждестранни инвеститори.
Установени са процедури за проверка и оценка за ефикасна защита на правата на
акционерите, регламентирани в българското законодателство и особено в Закона за публично
предлагане на ценни книжа.
Информацията за всички важни събития в рамките на