894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31iso4217:BGN894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31iso4217:BGNxbrli:shares894500ANUO96HV65PT572022-12-31894500ANUO96HV65PT572021-12-31894500ANUO96HV65PT572022-01-01894500ANUO96HV65PT572021-01-01894500ANUO96HV65PT572020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572020-12-31894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember894500ANUO96HV65PT572022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember
ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН
2022
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗАЕДНО С ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
И ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ГРУПА ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД
Съдържание
Обща информация ........................................................................................................................... 3
Годишен доклад за дейността по чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК ............................................... 4
А. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводство .............................................................. 4
Б. Допълнителна информация по Приложение 2 към чл. 10, т. 1 от Наредба 2 ................. 12
В. Промени в цената и обема на изтъргуваните акции ......................................................... 16
Г. Допълнителна информация по Приложение 3 към чл. 10, т. 2 от Наредба 2 ................. 17
Д. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК ......................... 20
Е. Друга информация по преценка на дружеството .............................................................. 23
Отчет за Единния всеобхватния доход - консолидиран ............................................................. 24
Отчет за финансовото състояние - консолидиран ...................................................................... 25
Отчет за паричните потоци - консолидиран ................................................................................ 27
Отчет за промените в собствения капитал - консолидиран ....................................................... 28
Пояснения съм финансовия отчет
1. Корпоративна информация .................................................................................................. 29
2. База за изготвяне на консолидирания финансов отчет ..................................................... 29
3. Промени в счетоводната политика...................................................................................... 30
4. Счетоводна политика ........................................................................................................... 31
5. Допълнителна информация към статиите на консолидирания финансов отчет ........ 39
6. Други оповестявания..............................................................................................................46
Доклад за прилагане политиката на възнагражденията чл. 13 от Наредба 48 ......................... 48
Декларации от отговорните лица на емитента по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК .................53
2
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2022 г. и завършващ на 31.12.2022 г.
Предходен период периодът започващ на 01.01.2021 г. и завършваща на 31.12.2021 г.
Годишният консолидиран финансов отчете съставен в български лева.
Точността на числата представени в отчета е хиляди лева.
Годишният финансов отчет е консолидиран на ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД.
„ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД - дружеството майка е публично дружество, регистрирано по реда на
чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК.
Седалище и адрес на управление на дружеството майка: град София, п.к. 1111, жк Гео Милев, ул.
Постоянство № 67 Б.
Адресът на управление съвпада с адреса на седалището на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД.
Брой персонал към края на годината: 20
Дата на изготвяне: 27.03.2023 г.
Дата на одобрение: 03.04.2023 г. с решение Съвета на директорите на Златен лев Холдинг АД
Годишният консолидиран финансов отчет е подписан от името на
ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД от:
Digitally signed by
Svilen
Svilen Borissov
Borissov
Parvoulov
Изпълнителен директор:
Date: 2023.04.26
Parvoulov
12:29:43 +03'00'
Свилен Първулов
Yulia Emilova
Drenska
Digitally signed by Yulia Emilova
Drenska
Date: 2023.04.26 12:16:59 +03'00'
Съставител:
Юнити Каунт ЕООД-Юлия Дренска
Одитор: Илиана Порожанова № 0640
3
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК
на ГРУПА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД за годината завършваща на 31.12.2022 г.
УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,
Съветът на директорите (СД) на Златен лев Холдинг АД изготви настоящия доклад за
дейността в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството и
изискванията на Търговския закон, чл.100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК и Приложения № 2 и 3 към чл.
11, т. 2 от Наредба 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на
информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до
търговия на регулиран пазар. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и
друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на
Групата за 2022 г.
На консолидирана база ГРУПАТА отчита печалба в размер на 623 хил. лв. за 2022
година след данъци.
А. КОМЕНТАР И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
ПО ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО
І. Основна информация за ГРУПАТА.
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, е учредено на 21.07.1999 година като
акционерно дружество чрез отделяне от ИД Златен лев“ АД. Акционерният капитал,
регистриран при създаването му е 1 296 391,80 лв., разпределен в 6 481 959 броя поименни
безналични акции с право на един глас, като всяка е с номинална стойност по 0,20 лв.
(Двадесет стотинки) Към датата на учредяването на ГРУПАТА са внесени 1 296 391,80 лв. На
08.08.2005 г. СГС ФО вписва увеличение на капитала с 5 185 568 лв. и така към 08.08.2005 г.
записаният капитал е вече 6 481 960 лева, изцяло внесен.
Към края на 2022 г. “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД притежава контролни пакети акции
от дъщерни дружества при следната структура на тези инвестиции в ГРУПАТА:
СТРУКТУРА НА ГРУПА "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД" към 31.12.2022
Златен Лев Холдинг АД
130 037 429
Златен Лев
Янтра
Новалис АД
Трейдинг
Златен лев
пропърти
Солар ЕООД
ЕООД
ЕООД
ЕИК
112 004 064
130 333 271
201 353 076
200 067 549
Рег. капитал
1 082 000
2 060 400
2 200 000
5 000
4
Инвестиция
1 061 339
2 060 400
2 200 000
5 000
номинал
Инвестиция
1 156 535.93
2 060 400.00
2 149 928.00
5 000.00
стойност
Инвестиция %
98.09%
100.00%
100.00%
100.00%
участие
Новалис АД, гр. Пазарджик
1 157 хил. лв.
Златен лев Солар ЕООД, гр. Пазарджик
5 хил. лв.
Златен лев Трейдинг ЕООД, гр. София
2 060 хил. лв.
Янтра Пропърти ЕООД, гр. В. Търново
2 150 хил. лв.
Общо
5 372 хил. лв.
II. Описание на дейността и резултати за периода.
Дейността на групата „Златен лев Холдинг” през текущата финансова година беше
насочена в няколко приоритетни направления:
Антикризисни мерки в дъщерните дружества на Холдинга;
Търсене на възможности за партньорство или изход от някои инвестиции в дъщерни
дружества които стратегически не се вместват в портфейла от мажоритарни
инвестиции на холдинга.
Подобряване административния капацитет за обслужване на акционерите.
ІII . Финансово състояние и основни рискове.
Основни параметри на Годишния финансов отчет за 2022 г.
Отчети за доходите на дружествата за 2022 г.
Златен Лев
Златен Лев
Янтра
Златен лев
Холдинг
Новалис АД
Трейдинг
Пропърти
солар
Общо
АД
ЕООД
ЕООД
ЕООД
Приходи от дейността
554
1070
162
80
111
1973
Разходи за обичайна дейност
(362)
(1018)
(145)
(149)
(71)
(1 741)
Резултат от дейността
192
52
17
(69)
40
241
19
Финансови приходи
18
-
1
-
-
Финансови разходи
(1)
(2)
(1)
(1)
-
(5)
Нетен резултат от преоценка на
-
-
9
-
-
9
финансови активи/пасиви
Приходи от финансиране
-
43
2
1
5
51
Нетен резултат от продажба на
-
-
-
-
-
-
инвестиции
Нетен резултат от продажба на
-
-
-
351
-
351
ДМА /нето/
Резултат преди данъци
283
93
28
282
26
638
Текущ корпоративен данък
(12)
(3)
(15)
5
Златен Лев
Златен Лев
Янтра
Златен лев
Холдинг
Новалис АД
Трейдинг
Пропърти
солар
Общо
АД
ЕООД
ЕООД
ЕООД
Отсрочен данък
-
2
-
-
-
2
Общ разход за данък
-
(10)
-
-
(3)
(13)
625
Нетна печалба/загуба за годината
283
83
28
282
23
В т.ч. малцинствено участие
2
2
Разходи на групата
През отчетната 2022 г. в групата са извършени разходи от основна дейност в размер на
1 741 хил. лв., а за 2021 г. общо разходи за основна дейност са извършени в размер на 1 308
хил. лв.
Финансовите разходи за 2022 г. са 5 хил. лв., както и тези за 2021 г. – 5 хил. лв.
Оперативните разходи на групата се увеличиха със 433 хил. лв. до 1 741 хил. лв.
спрямо 1 308 хил. лв. за предходния период.
Приходи на групата
Нетните приходи от продажби са 1 973 хил. лв. за 2022 г., при 999 хил. лв. за 2021 г.
Активи на групата
Нетекущите материални и нематериални активи заемат съществен дял от всички
активи на групата, като стойността им е 2 670 хил. лева за 2022 г. а за 2021 г. са оценени на
стойност 2 873 хил. лв.
31.12.2022 31.12.2021
BGN’000
BGN’000
Нетекущи активи
Имоти, съоръжения, оборудване
2 670 2 873
Нематериални активи
- -
2 670 2 873
Материалните запаси през 2022 г. са в размер на 2 хил. лв., в края на 2021 г. са 1
хил. лв.
Текущите вземания са в размер 89 хил. лв., заемащи 1,21 % от активите. През 2021 г. са
75 хил. лв. и са заемали дял от 0,75 % от всички активи.
Парични средства в размер на 2 811 хил. лв. в края на 2022 г., докато в края на 2021 г.
са били 2 525 хил. лв.
6
Пасиви на групата
Собственият капитал на групата към 31.12.2022 г. е в размер на 7376 хил. лв., при 6
702 хил. лв. за 2021 г.
Пасивите са разпределени както следва:
Основен капитал – 6 393 хил. лв. за 2022 г. и 6 393 хил. лв. за 2021 г.;
Натрупана печалба – 446. хил. лв. за 2022 г. и 739 хил. лв. за 2021 г.
Нетекущите пасиви са 124 хил. лв. за 2022 г. 148 хил. лв. за 2021 г.
Текущите пасиви 298хил. лв. за 2022 г. 850 хил. лв. за 2021 г.
Във връзка с така изложените параметри на годишния финансов отчет основните
параметри на показателите за финансов анализ на дейността имат следните стойности:
Ликвидност
Показател
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Коефициент на обща
3.0
0.51
1.67
1.53
1.37
1.69
3.19
3.06
9,75
ликвидност
За 2022 г. ликвидността се запазва на добро ниво. Това се дължи най-вече на
относително ниското равнище на текущите задължения.
Капиталови ресурси
Коефициентът на финансова задлъжнялост на групата се движи от 0.15 до 0.35 през
периода 2012-2021 г. През 2022 г. стойността на коефициента на финансова задлъжнялост е
0.06.
Показател
2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Коефициент на финансова
0.22 0.35 0.15
0.29 0.24 0.32 0.34 0.35 0.14 0.15 0.06
задлъжнялост
Резултати от дейността
През 2022 г. финансовият резултат е печалба в размер на 625 хил. лв., докато в края на
2021 г. резултатът е загуба в размер на 342 хил. лв.
ІV. Отговорност на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет
за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние
на ГРУПАТА към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни
политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г. и е
направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни
стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.
7
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Ръководството носи отговорност за прилагането на изискванията на Регламента на
ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в iXBRL
.
V. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.
В периода от 31.12.2022 г. до датата на одобрение на отчета не са настъпили съществени
събития, които изискват специални оповестявания.
VI. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.
ГРУПАТА ще продължи да управлява по най-добър начин активите си. Стремежът е да
се оптимизира дейността на дъщерните предприятия, като ги преструктурира, където е
необходимо с цел избягване на загубите и излизане на печалба.
През 2023 г се очаква ръководството на Златен лев Холдинг АД насочи усилия в
следните основни направления:
Ефективно управление на свободните парични ресурси;
Оздравяване на съществуващите бизнес структури в портфейла на холдинга;
Търсене на стратегически партньорства, включително продажба на част или цяло
предприятие;
Подобряване на контрола и управление на съществуващите дъщерни дружества;
Контрол на залегналите параметри при изпълнение на бизнес плановете на
дъщерните дружества;
Оптимизиране използването на активите в дружествата, за извличане на оптимална
доходност за акционерите;
Закриването или преструктуриране на губещи и неперспективни дейности и
продукти след анализ на ситуацията;
Бъдещото развитие на военния конфликт между Русия и Украйна и неговото
въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не
може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост. Очаква се военният конфликт и
свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по
света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и
на глобалната икономика.
Следователно, военният конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции
към Русия, оценен като не коригиращо събитие за целите на годишните финансови отчети за
2022 г.:
Не води до преизчисляване на приблизителни счетоводни оценки и справедливи
стойности: не се изисква преразглеждане на допускания и параметри в модели за
обезценка и оценка по справедлива стойност, тестове за възстановимост на вземания,
кредити, дълготрайни активи, материални запаси, отсрочени данъчни активи и др. под.
Не води до промяна в класификация (напр. текущи/нетекущи, държани за
продажба/търгуване) на активи и пасиви: всякакви съпътстващи промени в
намеренията на ръководството на предприятията и договореностите след 31.12.2022г.
не водят до преразглеждане на класификациите на активи и пасиви към 31.12.2022 г.
8
Оценката на ръководството по отношение на принципа предположение за действащо
предприятие е, че все още не са налице индикации за нарушаване на този принцип, като е
взета предвид цялата налична информация след датата на изготвяне на отчета.
VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.
Научноизследователската и развойната дейност не са в сферата на присъщите дейности
на ГРУПАТА. Не е осъществявана научноизследователска и развойна дейност през отчетния
период.
VIII. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон
До 01.01.2023 г. в “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД дружество майка, не е извършвано
закупуване на собствени акции на дружеството. Това закупуване не е извършвано и през
отчетната 2022 г.
През 2022 г. “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД дружество майка е ръководено от Съвет
на директорите от 6 членове. Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите за 2022 г. е 254 хил. лв.
Към 31.12.2022 г. членовете на СД на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД – дружество
майка притежават общо 1 175 262 броя акции от капитала на Дружеството, равни на 18.13%.
Притежаваните поотделно акции от членовете на СД са както следва:
Бисер Борисов Първулов – 249 693 броя акции- 3.85 % от капитала;
Владимир Иванов Москов – 314 221 броя акции или 4.85% от капитала;
Петър Симеонов Александров – 373 436 броя акции или 5.76% от капитала;
Никола Алексов Зикатанов – 47 670 броя акции - 0.74 % от капитала;
Христо Михов Памукчиев –140 242 броя акции – 2,16% от капитала;
Свилен Борисов Първулов – 50 000 броя акции – 0.77% от капитала;
Няма издадени права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции или
облигации на ГРУПАТА.
Към 31.12.2022 г. членовете на СД участват както следва:
Владимир Иванов Москов –председател на СД
Председател на СД на „Мост” АД;
Управител на „Старо лозе” ООД;
Ограничено отговорен съдружник в „Старо лозе” ООД;
Управител на „БГ Агропроект” ЕООД;
Член на Съвета на директорите на „Ремел“ АД
Бисер Борисов Първулов – зам. председател на СД
Председател на СД на „Новалис” АД, Пазарджик;
Изпълнителен директор на „Българска консултантска група” АД, София;
Ограничено отговорен съдружник в „Агровитал” ООД
Едноличен собственик на капитала и управител на “Ералфия“ ЕООД.
9
Ограничено отговорен съдружник в „Булфин консулт" ООД
Управител на „Жултовска“ ЕООД
Христо Михов Памукчиев – член на СД
Председател на Съвета на директорите на „Българска Консултантска Група” АД;
Ограничено отговорен съдружник във „Фаст сървисиз България“ ООД.
Никола Алексов Зикатанов – член на СД
Представител за България на групата частни инвестиционни фондове Ню Сенчъри
Холдингс, базирани в Ню Йорк, САЩ. Ръководи и организира дейността им в
страната вкл. чрез директни инвестиции в промишлеността, развитие на недвижими
имоти и др. Управител на търговското представителство „НСХ Адвайзърс“ Инк. и
дъщерни фирми на фондовете „Ню Сенчъри Холдингс” в България Прогрес
Файнанс България“ EООД, „Броудхърст България“ ЕООД, „Гама Пропърти“ ЕООД,
„СМА Индустриал“ ЕООД, „Забела Хилс“ ЕООД, „Дунав Агропрогрес“ ЕООД,
„Балкан Агроинвест“ ЕООД, „Булгар Агро“ ЕООД, „Съни Хилс пропъртис“ ЕООД,
и др.
Съдружник/акционер с различен дял във фирми от строителния сектор,
селскостопанско производство, търговия и др. „Астрал“ ООД, „Унипласт“ ООД,
„Агропрогрес“ ООД, „Агровенчърс“ ООД, СД „Агенция Прима”, „Агропрогрес
Трейдинг“ ООД, „Вила Мелник“ ООД, „Винарска изба Вила Мелник“ ООД,
„Ийстърн Прогрес Инвестмънтс” АД, като представлява следните фирми: СД
„Агенция Прима”; „Агропрогрес“ ООД, „Винарска изба Вила Мелник“ ООД.
Свилен Борисов Първулов – член на СД и изпълнителен директор
Управител на „Шести септември пропъртис“ ЕООД;
Ограничено отговорен съдружник в „Агровитал“ ООД.
Петър Симеонов Александров – член на СД и изпълнителен директор
Управител на „Златен Лев Трейдинг” ЕООД.
Управител на „Златен Лев Солар” ЕООД.
Ограничено отговорен съдружник в „Старо лозе” ООД ;
Представляващ „Ремел” АД.
ГРУПАТА не смята да променя стопанската политика през 2023 г. Промени в персонала
като позиции и брой не се предвиждат.
Към момента няма информация за предстоящи сделки от съществено значение.
ІX. ГРУПАТА няма регистрирани клонове.
10
Х. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК
През 2022 г. Златен лев Холдинг АД прилага приетата през 2005 г. Програмата за
прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, и
спазва приетите Процедури.
Основните цели на програмата са следните: защита на основните права на акционерите,
равнопоставено третиране на инвеститорите в Златен лев Холдинг АД, създаване на
механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси,
свързани с ГРУПАТА, включително и финансовото положение, резултатите от дейността,
собствеността и управлението на ГРУПАТА, и ефикасен контрол върху управлението.
В дейността си през 2022 г., Съветът на директорите на Златен лев Холдинг АД, се
придържат стриктно към принципите и постановките, залегнали в програмата. ГРУПАТА
представи в срок и пълен обем, чрез ЕКСТРИ всички отчети, изисквани от Закона за публично
предлагане на ценните книжа и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в случаите, когато
нормативната уредба го изисква. Своевременно беше разкривана вътрешна информация за
ГРУПАТА. През 2022 г. пълната информация за Златен лев Холдинг АД се публикува и
актуализира и на интернет адрес
www.zlatenlev.com
Програмата дава възможност за ефективно прилагане на залегналите в нея постановки и
осигурява механизъм за постигане на основните й цели. СД на Златен лев Холдинг АД следи
стриктно промените в законодателството във връзка с приемането на страната в Европейския
съюз и предвижда възможности за корекции в програмата, с цел улесняване на евентуални
чуждестранни инвеститори.
Установени са процедури за проверка и оценка за ефикасна защита на правата на
акционерите, регламентирани в българското законодателство и особено в Закона за публично
предлагане на ценни книжа.
Информацията за всички важни събития в рамките на емитента са оповестени на
интернет сайта на Комисията за финансов надзор, чрез електронната страница на ГРУПАТА
www.zlatenlev.com и чрез електронна медия на БФБ София АД „X3 News”. Всички
инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях при вземането на решение да
придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
11
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБА 2 НА
КФН ОТ 09.11.2021 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
I. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в
приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през
отчетната финансова година.
В таблицата по-долу е са посочени приходите на групата за 2022 г. и 2021 г.
2022
2021
Изменение в %
Приходи 1973
999
Приходи от финансирания51
4
Финансови приходи9
-
Общо2033
1 003
II. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на
услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач
или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях
надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя
информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и
връзките му с дружеството.
Поради специфичната дейност на дружеството, необходимата информация е посочена в
по-горната точка и в точка „А” „Коментар и анализ на финансовите отчети и друга
съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на
дружеството” на доклада.
III. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на дружеството.
Няма
IV. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица,
през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки,
които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните
условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК или негово дъщерно дружество, е страна с посочване на стойността на сделките,
характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието
върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК.
Заеми към дъщерни дружества:
През отчетната 2022 г са погасени суми по главница по отпуснат дългосрочен заем на
Златен лев Солар ЕООД в размер на 57 хил. лева.
По сключения договор за заем с дружеството към 31.12.2022 г. остатъкът по главниците
е както следва:
12
Дружество
Срок
Размер (хил. лв.)
Златен лев Солар ЕООД
01.07.2029 г
368
V. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер,
имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и
извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
Няма
VI. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел,
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите
от тези сделки са съществени за дружеството и ако разкриването на тази информация е
съществено за оценката на финансовото състояние на дружеството.
Златен лев Холдинг АД няма условни задължения.
VII. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в
страната и в чужбина ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и
недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата
икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Дялови участия на Златен Лев Холдинг АД в хил. лв. към 31.12.2022 г. (хил. лв.)
% на инвестицията в капитала на
Размер на инвестицията
дружеството
Агровитал ООД
479 41.5
Инвестиции на Златен Лев Холдинг АД в миноритарни пакети от акции към 31.12.2022 г. (хил.
лв.)
Оргтехника АД
58
VIII. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемоп