За нас

“Златен лев Холдинг” АД е създаден на 21.07.1999 г. чрез разделяне на Приватизационен фонд “Златен лев” АД на две – едно инвестиционно дружество, по-късно преобразувано в Договорен фонд „Златен лев“, и едно холдингово дружество – „Златен лев холдинг“ АД, в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Предметът на дейност, съгласно чл. 4 от Устава на дружеството е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Придобиване, управление и продажба на облигации. Придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които “Златен лев Холдинг” АД участва. Финансиране на дружества, в които “Златен лев Холдинг” АД участва; Дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.

“Златен лев Холдинг” АД е дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав:
1. Ивелина Красимирова Кирова – Изпълнителен директор
2. Александър Михайлов Иванов
3. Тодор Димитров Тодоров