Дивиденти

Съгласно Устава на “Златен лев Холдинг” АД, разпределянето на печалбата се извършва по начин, определен от общото събрание на дружеството.
Дивиденти на акционерите могат да бъдат изплащани само в пари. Дивидентите на акционерите се изчисляват, като определената от общото събрание част от печалбата, разпределена като дивидент, се раздели на броя на акциите дружеството.
Право на дивидент имат само лицата, които са включени в списък на акционерите на дружеството, издаден от “Централен депозитар” АД към 14-я ден, следващ деня на общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция, като при източника от брутната сума се удържа данък за физическите лица, в размер определен от закона. Дружеството е длъжно да започне изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
Изплащането на дивидента се извършва чрез една или няколко банки, въз основа на сключен договор, съгласно предоставен от “Централен депозитар” АД списък на акционерите. За неполучените дивиденти акционерите ползват общата 5-годишна давност по Закона за задълженията и договорите. Преди изтичане на 5-годишната давност “Златен лев Холдинг” АД уведомява регулирания пазар и акционерите за последната дата за изплащане на дивидент, и публикува съобщение в един ежедневник.

Изплащането на дължимите дивиденти на акционерите се извършва :

  • За лица, чиито акции са по лична подсметка – в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. Постоянство № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден.
    Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
    Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка. Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” АД, София, п.к.1111, ул. “Постоянство” № 67Б, вх. А. Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.
  • За лица, чиито акции са на подсметка при инвестиционен посредник, изплащането на дивидента се извършва чрез Централен депозитар АД.

Дължим дивидент по години:

  • 2020
    Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 14.06.2021г. в София. На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 129 639.20 лв. Размер на дивидента за една акция бруто – 0.02 лв.