Общи събрания

Протокол от Общо събрание на акционерите на 26.06.2024 г.
Протокол от Общо събрание на акционерите на 12.06.2024 г. – липса на кворум
Покана за Общо събрание на акционерите на 12.06.2024 г.
Протокол от заседание на СД за свикване на Общо събрание на акционерите на 12.06.2024 г.
Образец на пълномощно
Писмени материали по дневния ред на ОСА на 12 Юни 2024 г.

Покана за Oбщо събрание на облигационерите на 21.05.2024 г.
Протокол от Oбщо събрание на облигационерите проведено на 21.05.2024 г.
Списък на присъствалите облигационери на Oбщо събрание на облигационерите проведено на на 21.05.2024 г.
Информационен документ с актуалната информация относно параметрите на емисия корпоративни облигации с ISIN БГ2100040232, съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК