За инвеститори

“Златен лев Холдинг” АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които “Златен лев Холдинг” АД участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. “Златен лев Холдинг” АД е с неограничен срок на дейност.
Вписаният в търговския регистър капитал на дружеството е в размер на 6 481 960 лв.

Финансови отчети

Общи събрания

Документи